Πληροφοριακό Σύστημα
Υποβολής Αιτημάτων Τεχνικής Υποστήριξης
Δήμου Χανίων

H είσοδος στο σύστημα γίνεται
μόνο με το όνομα χρήστη δεν απαιτείται το
"@chania.gr"